Nederland | straatinfo

overige politie meldingen

Politie hecht aan diversiteit

overige

Nederland - NRC Handelsblad publiceerde op 10 juni een artikel naar aanleiding van de dissertatie A Public Anthropology of Policing: Law Enforcement and Migrants in the Netherlands. In deze studie analyseert Paul Mutsaers hoe de politie omgaat met migranten, binnen de eigen organisatie en op straat. Vanuit de Tilburg University verrichtte hij tussen 2008 en 2015 uitgebreid onderzoek naar discriminatie door Nederlandse politiemedewerkers. Korpschef Gerard Bouman gaat in op de bevindingen.

In NRC stelt antropoloog Paul Mutsaers dat de politie gaat werken metzogenoemde ?stopformulieren?. Deze proef zou volgens de onderzoeker na de zomervan start gaan in Tilburg. Hiervan is echter geen sprake. Noch zijn er concreteafspraken gemaakt om met dergelijke fomulieren te gaan werken.

De politie wijst etnisch profileren in elk opzicht af, stelt korpschef Boumanresoluut: ?Wij zijn er voor iedereen en de burger is onze belangrijkste partner.Voor het korps geldt daarom dat gelijkwaardigheid en het tegengaan vandiscriminatie altijd en overal tot de belangrijkste aspecten behoren van hetwerk en haar professionele identiteit. Politiemedewerkers moeten zich latenleiden door de kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Etnischprofileren en discriminatie doen afbreuk aan deze kernwaarden.?

Louter selecteren op uiterlijke kenmerken vindt Bouman bovendien inefficinten contraproductief: ?Als agenten etnisch profileren, besteden zij eenvoudigwegkostbare tijd aan de verkeerde personen. Bepaalde groepen onnodig vaakcontroleren, kan tevens ten koste gaan van de samenwerking met en het vertrouwenvan deze burgers. Het leidt tot verwijdering en niet tot de verbinding met desamenleving die de politie beoogt.

Het handhaven van de rechtsorde vergt van politiemensen dat zij verdachteomstandigheden kunnen onderscheiden van niet-verdachte. Dat vraagt om een goedontwikkeld onderscheidingsvermogen. Natuurlijk maken politiemensen daarbij somsinschattingsfouten. Het korps is zich daarvan bewust en investeert permanent inhet leren en daardoor in de toekomst voorkomen van dergelijke fouten. Datgebeurt door het gesprek aan te gaan met groepen in de samenleving, door ditvraagstuk intern bespreekbaar te maken en via onder meer opleiding en gerichtetraining van studenten, medewerkers en leidinggevenden.

Van stelselmatig etnisch profileren of discrimineren binnen en door depolitie is volgens Bouman dan ook geenszins sprake: ?Diverse wetenschappelijkeonderzoeken onderbouwen die conclusie. De korpsleiding onderstreept het belangvan diversiteit nadrukkelijk. Diversiteit in samenstelling, denken en handelenleidt tot een meer genuanceerde politie, die ruimte biedt aan uiteenlopendeinzichten en opvattingen. Dat bevordert onze professionaliteit enslagvaardigheid.'

Het korps staat open voor alle suggesties die hieraan een bijdrage kunnenleveren en zal de haalbaarheid en het mogelijke nut ervan zeker bestuderen.Bouman: ?Dat geldt eveneens voor het eventueel registreren van staandehoudingenen aanhoudingen in relatie tot etnische achtergrond. Ik zie verder geenaanleiding om de klachtenprocedure aan te passen. Deze is ook als het gaat ometnisch profileren of discriminatie laagdrempelig en effectief. Het toezicht opde politie is in Nederland democratisch en bijzonder gedetailleerd geregeld. Hetinstellen van een burgerraad als democratische tegenmacht en monitor vanpolitieoptreden heeft in mijn beleving dan ook geen enkele toegevoegde waarde.?

Soortgelijke berichten

Reactie rondom ophef van incident uitgaansleven
Maastricht

Medewerker aangehouden en buiten functie gesteld
Apeldoorn

Rechtmatig geweld gebruikt door agent
Haarlem

Politie zoekt vrouwelijke overvaller cafetaria
Halsteren

Politie rolt henneplantage op en houdt hennepknippers aan
Oldenzaal

Woningoverval Honddijkstraat; getuigen gezocht
Rotterdam

Hennepkwekerij
Badhoevedorp

Man aangehouden na incidenten op de Punter, Botter en Jol
Lelystad

Hennep aangetroffen
Haarlem

Hennepkwekerij ontmanteld
Goor

kaart

kaart
De lokatie van het bericht is automatisch verkregen. Het kan dus zijn dat het bericht op deze kaart afwijkt van de echte lokatie.

Meer politieberichten uit de regio